Over ons

Meer over het project. Privacybeleid.

Mijnauto.blog is een snelgroeiende automotive bron.

De site biedt uitgebreide informatie over proefritten van nieuwe auto’s, handige tips en artikelen voor automobilisten.
Het bevat ook een autocatalogus van hoge kwaliteit, een enorme fotogalerij en een autoforum, vacatures en partners.

Privacybeleid

Beleid voor verwerking en bescherming van persoonsgegevens

Dit privacybeleid is van toepassing op alle informatie die op de website op internet wordt geplaatst op: Mijnauto.blog, die gebruikers kunnen ontvangen tijdens het gebruik van de site, zijn diensten, programma’s en producten.

Het gebruik van de diensten van Mijnauto.blog betekent de onvoorwaardelijke toestemming van de Gebruiker voor dit Beleid en de daarin vermelde voorwaarden voor de verwerking van zijn persoonlijke gegevens; in geval van onenigheid met deze voorwaarden, dient Gebruiker af te zien van het gebruik van de diensten.

ALGEMENE BEPALINGEN

In het kader van dit beleid betekent de persoonlijke informatie van de gebruiker:

1. Persoonlijke informatie die de Gebruiker over zichzelf verstrekt bij het registreren (aanmaken van een account) of tijdens het gebruik van de Diensten, inclusief de persoonsgegevens van de Gebruiker. De informatie die nodig is voor het leveren van de Diensten is op een speciale manier gemarkeerd. Overige informatie wordt door de Gebruiker naar eigen inzicht verstrekt.

2. Gegevens die tijdens hun gebruik automatisch naar de diensten van de Site worden verzonden met behulp van de software die op het apparaat van de Gebruiker is geïnstalleerd, inclusief IP-adres, cookiegegevens, informatie over de browser van de Gebruiker (of ander programma dat toegang heeft tot de diensten), technische kenmerken van de door de gebruiker gebruikte apparatuur en software, datum en tijd van toegang tot de diensten, adressen van de opgevraagde pagina’s en andere soortgelijke informatie.

3. Overige informatie over de Gebruiker, waarvan de verwerking wordt geregeld door de Overeenkomst betreffende het gebruik van de Site.

4. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de Mijnauto.blogsite. De site Mijnauto.blog heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de websites van derden waarnaar de gebruiker de links op de site Mijnauto.blog kan volgen.

DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE VAN GEBRUIKERS

De Site verzamelt en bewaart alleen die persoonlijke informatie die nodig is voor de levering van diensten of de uitvoering van overeenkomsten en contracten met de Gebruiker, behalve wanneer de wetgeving voorziet in de verplichte opslag van persoonlijke informatie voor een door de wet bepaalde periode.

De site verwerkt de persoonlijke informatie van de gebruiker voor de volgende doeleinden:

1. Identificatie van de gebruiker die op de site is geregistreerd.

2. De gebruiker toegang verlenen tot de gepersonaliseerde bronnen van de site.

3. Het tot stand brengen van feedback met de Gebruiker, waaronder het verzenden van notificaties, verzoeken met betrekking tot het gebruik van de Site, het verlenen van diensten, het verwerken van verzoeken en applicaties van de Gebruiker.

4. Het bepalen van de locatie van de Gebruiker om de veiligheid te waarborgen, fraude te voorkomen.

5. Bevestiging van de juistheid en volledigheid van de door de Gebruiker verstrekte persoonsgegevens.

6. Het aanmaken van een account, indien de Gebruiker heeft ingestemd met het aanmaken van een account.

Meldingen aan de sitegebruiker over de publicatie van nieuwe inhoud, extra functies, enz.

7. De gebruiker effectieve klanten- en technische ondersteuning bieden in geval van problemen in verband met het gebruik van de site.

8. Uitvoering van promotionele activiteiten met toestemming van de Gebruiker.

VERWERKINGSVOORWAARDEN PERSOONLIJKE INFORMATIE VAN GEBRUIKERS EN OVERDRACHT DAARVAN AAN DERDEN

De site slaat persoonlijke informatie van gebruikers op in overeenstemming met de interne voorschriften van specifieke diensten.

Met betrekking tot de persoonlijke informatie van de gebruiker wordt de vertrouwelijkheid ervan gehandhaafd, behalve in gevallen waarin de gebruiker vrijwillig informatie over zichzelf verstrekt voor algemene toegang tot een onbeperkt aantal personen. Bij het gebruik van individuele diensten stemt de Gebruiker ermee in dat een bepaald deel van zijn persoonlijke informatie openbaar beschikbaar wordt.

De site heeft het recht om de persoonlijke informatie van de gebruiker over te dragen aan derden in de volgende gevallen:

1. De gebruiker heeft ingestemd met dergelijke acties.

2. De overdracht is noodzakelijk voor de Gebruiker om gebruik te maken van een bepaalde dienst of voor de uitvoering van een bepaalde overeenkomst of contract met de Gebruiker.

3. De doorgifte wordt geregeld door Russische of andere toepasselijke wetgeving in het kader van de bij wet vastgestelde procedure.

4. In het geval van verkoop van de Site, zal de overnemende partij alle verplichtingen overdragen om te voldoen aan de voorwaarden van dit Beleid met betrekking tot de persoonlijke informatie die hij heeft ontvangen.

5. De verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker vindt plaats zonder tijdslimiet op een legale manier, ook in informatiesystemen voor persoonsgegevens met behulp van automatiseringstools of zonder het gebruik van dergelijke tools. De verwerking van persoonlijke gegevens van gebruikers wordt uitgevoerd in overeenstemming met de federale wet.

6. In geval van verlies of openbaarmaking van persoonlijke gegevens, informeert de sitebeheerder de gebruiker over het verlies of de openbaarmaking van persoonlijke gegevens.

7. De sitebeheerder neemt de nodige organisatorische en technische maatregelen om de persoonlijke informatie van de gebruiker te beschermen tegen ongeoorloofde of onopzettelijke toegang, vernietiging, wijziging, blokkering, kopiëren, distributie en tegen andere illegale acties van derden.

8. De sitebeheerder neemt samen met de gebruiker alle nodige maatregelen om verlies of andere negatieve gevolgen veroorzaakt door het verlies of de openbaarmaking van de persoonlijke gegevens van de gebruiker te voorkomen.

VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN

De gebruiker is verplicht:

1. Geef informatie over persoonlijke gegevens die nodig zijn om de site te gebruiken.

2. Update, vul de verstrekte informatie over persoonsgegevens aan bij wijzigingen in deze informatie.

De sitebeheerder is verplicht om:

1. Gebruik de ontvangen informatie uitsluitend voor de in dit privacybeleid gespecificeerde doeleinden.

2. Zorg ervoor dat vertrouwelijke informatie geheim wordt gehouden, niet openbaar wordt gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gebruiker, en om de overgedragen persoonlijke gegevens van de Gebruiker niet te verkopen, uit te wisselen, te publiceren of op andere mogelijke manieren bekend te maken, behalve zoals bepaald in deze Privacyverklaring Beleid.

3. Neem voorzorgsmaatregelen om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens van de gebruiker te beschermen in overeenstemming met de procedure die gewoonlijk wordt gebruikt om dit soort informatie te beschermen bij bestaande zakelijke transacties.

4. Blokkeer persoonsgegevens met betrekking tot de betreffende Gebruiker vanaf het moment dat de Gebruiker of zijn wettelijke vertegenwoordiger of de bevoegde instantie voor de bescherming van de rechten van persoonsgegevens voor de verificatieperiode wordt aangevraagd of aangevraagd in het geval van het onthullen van onjuiste persoonsgegevens of illegale acties.

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE PARTIJEN

De sitebeheerder, die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is aansprakelijk voor verliezen die de gebruiker lijdt in verband met het onrechtmatig gebruik van persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de wetgeving van de Russische Federatie.

In geval van verlies of openbaarmaking van vertrouwelijke informatie, is de sitebeheerder niet verantwoordelijk als deze vertrouwelijke informatie:

1. Werd publiek domein vóór het verlies of de openbaarmaking ervan.

2. Werd ontvangen van een derde partij voordat het werd ontvangen door de sitebeheerder.

3. Werd openbaar gemaakt met toestemming van de gebruiker.

GESCHILLEN OPLOSSING

Alvorens naar de rechtbank te gaan met een claim voor geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen de sitegebruiker en de sitebeheerder, is het verplicht om een ​​claim in te dienen (een schriftelijk voorstel voor een vrijwillige regeling van het geschil).

De ontvanger van de vordering stelt de eiser binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de vordering schriftelijk op de hoogte van de resultaten van de behandeling van de vordering.

Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbank in overeenstemming met de huidige wetgeving van de Russische Federatie.

De huidige wetgeving van de Russische Federatie is van toepassing op dit privacybeleid en de relatie tussen de gebruiker en de sitebeheerder.

AANVULLENDE VOORWAARDEN

De sitebeheerder heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid zonder toestemming van de gebruiker.

Het nieuwe privacybeleid treedt in werking vanaf het moment dat het op de site is geplaatst, tenzij anders bepaald in de nieuwe editie van het privacybeleid.

Alle suggesties of vragen met betrekking tot dit privacybeleid moeten worden gemeld aan de klantenondersteuning.

Het huidige privacybeleid is te vinden op de pagina op: https://mijnauto.blog/about