Privacybeleid

De houder informeert u over zijn privacybeleid met betrekking tot de verwerking en bescherming van persoonsgegevens van gebruikers die tijdens het surfen op de website kunnen worden verzameld: https://mijnauto.blog.

In dit verband garandeert de houder de naleving van de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, weergegeven in de organieke wet 3/2018, van 5 december, betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten (LOPD GDD). Het voldoet ook aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen (GDPR).

Het gebruik van de website houdt in dat u dit privacybeleid en de voorwaarden in de juridische mededeling aanvaardt.

Identiteit van de verantwoordelijke

Verantwoordelijk: MijnAuto.blog.
Adres: – Niderland
E-mail: [email protected]
Website: https://solofaq.com

Beginselen voor de verwerking van gegevens

 • Bij de verwerking van uw persoonsgegevens past de verantwoordelijke de volgende beginselen toe die voldoen aan de vereisten van de nieuwe Europese verordening inzake gegevensbescherming (GDPR):
 • Beginsel van rechtmatigheid, billijkheid en transparantie: de verantwoordelijke voor de verwerking zal altijd toestemming vragen voor de verwerking van persoonsgegevens, die voor een of meer specifieke doeleinden kan geschieden, waarover de verantwoordelijke voor de verwerking de gebruiker vooraf in alle transparantie zal informeren.
 • Beginsel van gegevensminimalisatie: De verantwoordelijke voor de verwerking vraagt alleen om de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het doel of de doelen waarvoor zij worden gevraagd.
  Beginsel van beperking van de opslagperiode: De verantwoordelijke voor de verwerking bewaart de verzamelde persoonsgegevens zo lang als strikt noodzakelijk is voor het doel of de doeleinden van de verwerking. De verantwoordelijke voor de verwerking stelt de gebruiker in kennis van de desbetreffende bewaartermijn, afhankelijk van het doel.
  In het geval van abonnementen zal de verantwoordelijke voor de verwerking de lijsten periodiek herzien en de records die gedurende een aanzienlijke periode inactief zijn geweest, verwijderen.
 • Beginsel van integriteit en vertrouwelijkheid: De verzamelde persoonsgegevens worden zodanig behandeld dat hun veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit gewaarborgd zijn.
  De verantwoordelijke voor de verwerking neemt de nodige voorzorgsmaatregelen om ongeoorloofde toegang tot of misbruik van de gegevens van zijn gebruikers door derden te voorkomen.

Verzamelen van persoonsgegevens

U hoeft geen persoonlijke gegevens te verstrekken om op de website te surfen.

In de volgende gevallen verstrekt u wel persoonsgegevens:

 • Als je commentaar geeft op een artikel of een pagina.

Rechten

De verantwoordelijke voor de verwerking deelt u mee dat u het recht heeft om:

 • Verzoek om toegang tot de opgeslagen gegevens.
 • Verzoek om rectificatie of verwijdering.
 • Verzoeken om beperking van hun verwerking.
 • Verzet je tegen de verwerking.

U kunt het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet uitoefenen.

De uitoefening van deze rechten is persoonlijk en moet daarom rechtstreeks worden uitgeoefend door de betrokkene, die daartoe een verzoek indient bij de verantwoordelijke voor de verwerking, wat betekent dat elke klant, abonnee of medewerker die op enig moment zijn gegevens heeft verstrekt, contact kan opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking en informatie kan vragen over de opgeslagen gegevens en hoe deze zijn verkregen, kan verzoeken om rectificatie van de gegevens, zich kan verzetten tegen de verwerking ervan, het gebruik ervan kan beperken of kan verzoeken om verwijdering van deze gegevens uit de bestanden van de verantwoordelijke voor de verwerking.

Om uw rechten uit te oefenen moet u uw verzoek samen met een fotokopie van uw nationale identiteitskaart of een gelijkwaardige kaart naar het volgende e-mailadres sturen

elektronische:&[email protected]

De uitoefening van deze rechten heeft geen betrekking op gegevens die de verantwoordelijke voor de verwerking verplicht is te bewaren voor administratieve, juridische of veiligheidsdoeleinden.

U hebt het recht op effectieve rechtsbescherming en om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, in dit geval het Spaanse Bureau voor gegevensbescherming, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de verordening.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u verbinding maakt met de Website om een e-mail naar de verantwoordelijke voor de verwerking te sturen, een commentaar op een artikel of een pagina te schrijven of u in te schrijven voor de nieuwsbrief, verstrekt u persoonlijke informatie waarvoor de verantwoordelijke voor de verwerking verantwoordelijk is. Deze informatie kan persoonlijke gegevens omvatten zoals uw IP-adres, voor- en achternaam, fysiek adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie. Door het verstrekken van deze informatie stemt u ermee in dat uw gegevens door – contabo – alleen worden verzameld, gebruikt, beheerd en opgeslagen zoals op de pagina’s is beschreven:

De persoonsgegevens en het doel van de verwerking door de verantwoordelijke voor de verwerking verschillen naar gelang van het systeem voor het vastleggen van informatie:

 • Commentaarformulieren: De verantwoordelijke voor de verwerking vraagt om persoonsgegevens, waaronder: voor- en achternaam, e-mailadres en website-adres, om te kunnen reageren op de opmerkingen van gebruikers.

Er zijn nog andere doeleinden waarvoor de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens verwerkt:

 • Om ervoor te zorgen dat de voorwaarden op de pagina Juridische kennisgeving en de toepasselijke wetgeving worden nageleefd. Dit kan de ontwikkeling van instrumenten en algoritmen omvatten om de Website te helpen de vertrouwelijkheid van de verzamelde persoonsgegevens te waarborgen.
 • Om de door deze Website aangeboden diensten te ondersteunen en te verbeteren.
 • Om het browsen van gebruikers te analyseren. De Eigenaar verzamelt andere niet-identificerende gegevens die worden verkregen door het gebruik van cookies die naar de computer van de Gebruiker worden gedownload tijdens het surfen op de Website, waarvan de kenmerken en het doel worden beschreven op de pagina over het cookiebeleid.

Beveiliging van persoonsgegevens

Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, neemt de Eigenaar alle redelijke voorzorgsmaatregelen en volgt hij de beste praktijken in de sector om verlies, misbruik, ongepaste toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging te voorkomen.

De website wordt gehost op: contabo. De veiligheid van de gegevens is gegarandeerd, aangezien zij daarvoor alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen nemen. U kunt hun privacybeleid raadplegen voor meer informatie.

De Eigenaar informeert de Gebruiker dat zijn persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan derde organisaties, behalve wanneer deze doorgifte van gegevens onder een wettelijke verplichting valt of wanneer de levering van een dienst een contractuele relatie met een gegevensverwerker noodzakelijk maakt. In het laatste geval vindt de doorgifte van gegevens aan de derde alleen plaats wanneer de verantwoordelijke voor de verwerking de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker heeft.

In sommige gevallen kan echter worden samengewerkt met andere beroepsbeoefenaren; in dergelijke gevallen is de toestemming van de gebruiker vereist, waarbij deze wordt geïnformeerd over de identiteit van de medewerker en het doel van de samenwerking. Dit gebeurt altijd volgens de strengste veiligheidsnormen.

Inhoud van andere websites

De pagina’s van deze website kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich op precies dezelfde manier als wanneer u de andere website had bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, extra trackingcode van derden insluiten en uw interactie met deze code volgen.

Cookiebeleid

Om deze website goed te laten functioneren moet hij gebruik maken van cookies, dat is informatie die in uw webbrowser wordt opgeslagen.

U kunt alle informatie met betrekking tot het beleid inzake het verzamelen en verwerken van cookies raadplegen op de pagina Cookiesbeleid.

Legitimatie voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is:

 • De toestemming van de betrokkene.
 • Categorieën van persoonsgegevens

De categorieën persoonsgegevens die door de verantwoordelijke voor de verwerking worden verwerkt, zijn:

 • Identificatiegegevens.
 • Er worden geen speciaal beschermde gegevenscategorieën verwerkt.

Bewaring van persoonsgegevens

De aan de verantwoordelijke voor de verwerking verstrekte persoonsgegevens worden bewaard totdat de verantwoordelijke voor de verwerking om verwijdering ervan verzoekt.

Ontvangers van persoonsgegevens

 • DoubleClick by Google is een reeks advertentieservices die worden aangeboden door Google, Inc., een onderneming uit Delaware met hoofdkantoor te 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Californië), CA 94043, VS (“Google”).
  DoubleClick gebruikt cookies om de relevantie van advertenties met betrekking tot uw recente zoekopdrachten te verhogen.
  Meer informatie op: https://www.doubleclickbygoogle.com
 • Google AdSense is een reeks advertentieservices die worden aangeboden door Google, Inc. een onderneming uit Delaware met als hoofdvestiging 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”).
  AdSense gebruikt cookies om advertenties te verbeteren, advertenties te richten op basis van inhoud die relevant is voor gebruikers en de rapportage over campagneprestaties te verbeteren.
  Meer informatie op: https://www.google.com/adsense

Surfen op het web

Bij het surfen op de Website kunnen niet-identificeerbare gegevens worden verzameld, waaronder het IP-adres, de geolocatie, een registratie van het gebruik van diensten en sites, surfgedrag en andere gegevens die niet kunnen worden gebruikt om u te identificeren.

De website maakt gebruik van de volgende analysediensten van derden:

 • DoubleClick van Google.
 • Google AdSense.

De houder gebruikt de verkregen informatie om statistische gegevens te verkrijgen, trends te analyseren, de site te beheren, browsingpatronen te bestuderen en demografische informatie te verzamelen.

De Eigenaar is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door websites die u kunt bereiken via de verschillende links op de Website.
Juistheid en waarheidsgetrouwheid van persoonsgegevens

U verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de aan de Eigenaar verstrekte gegevens correct, volledig, nauwkeurig en actueel zijn en deze naar behoren bij te werken.

Als gebruiker van de website bent u als enige verantwoordelijk voor de juistheid en nauwkeurigheid van de gegevens die u op de website indient.

Aanvaarding en instemming

Als gebruiker van de website verklaart hij op de hoogte te zijn gebracht van de voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens en aanvaardt en stemt hij in met de verwerking van die gegevens door de houder op de wijze en voor de doeleinden die in dit privacybeleid zijn vermeld.

Om contact op te nemen met de Eigenaar, u te abonneren op een nieuwsbrief of opmerkingen te maken op deze website moet u dit Privacybeleid accepteren.
Wijzigingen in het privacybeleid

De Eigenaar behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid te wijzigen om het aan te passen aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie, alsook aan de praktijken in de sector.

Dit beleid blijft van kracht totdat het wordt gewijzigd door ander naar behoren gepubliceerd beleid.