Wettelijke kennisgeving

Identificatie en eigendom

Overeenkomstig artikel 10 van wet 34/2002 van 11 juli 2002 betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel geeft de houder zijn identificatiegegevens vrij:

Verantwoordelijk: MijnAuto.blog.
Adres: – Niderland
E-mail: [email protected]
Website: https://solofaq.com

Doel

Het doel van de Website is: Blog.
Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de Website verleent u de status van Gebruiker en impliceert de volledige aanvaarding van alle clausules en gebruiksvoorwaarden op de pagina’s:

Indien u niet akkoord gaat met elk van deze bepalingen en voorwaarden, verzoeken wij u de Website niet te gebruiken.

Toegang tot de Website impliceert op geen enkele wijze het aangaan van een commerciële relatie met de Eigenaar.

Via de website biedt de herbergier u toegang tot en gebruik van verschillende inhouden die de herbergier en/of zijn medewerkers op het internet hebben gepubliceerd.

Te dien einde bent u verplicht en verbindt u zich ertoe de inhoud van de Website NIET te gebruiken voor illegale doeleinden of effecten, verboden in deze juridische kennisgeving of bij wet, schadelijk voor de rechten en belangen van anderen, of op enigerlei wijze de inhoud, computerapparatuur of documenten, bestanden en alle soorten inhoud opgeslagen op computerapparatuur in eigendom of onder contract van de houder, andere gebruikers of een internetgebruiker te beschadigen, uit te schakelen, te overbelasten, te belemmeren of het normale gebruik ervan te belemmeren.

De houder behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen die in strijd zijn met de geldende wetgeving, schadelijk zijn voor de rechten of belangen van anderen, of die naar zijn mening niet geschikt zijn voor publicatie.

De houder is niet verantwoordelijk voor de meningen die gebruikers via het commentaarsysteem of andere participatie-instrumenten uiten, overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke regelgeving.

Veiligheidsmaatregelen

De persoonsgegevens die u aan de houder verstrekt, kunnen worden opgeslagen in geautomatiseerde of niet-geautomatiseerde gegevensbanken, waarvan het eigendom uitsluitend bij de houder berust, die alle technische, organisatorische en beveiligingsmaatregelen neemt om de vertrouwelijkheid, integriteit en kwaliteit van de daarin opgenomen informatie te waarborgen overeenkomstig de bepalingen van de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

U dient zich er echter van bewust te zijn dat de veiligheidsmaatregelen van computersystemen op het internet niet volledig betrouwbaar zijn en dat de houder daarom niet kan garanderen dat er geen virussen of andere elementen zijn die wijzigingen kunnen veroorzaken in de computersystemen (software en hardware) van de gebruiker of in zijn elektronische documenten en bestanden die zich daarin bevinden, hoewel de houder alles in het werk stelt en de nodige veiligheidsmaatregelen neemt om de aanwezigheid van deze schadelijke elementen te voorkomen.

Verwerking van persoonsgegevens

U kunt alle informatie over de verwerking van de door de houder verzamelde persoonsgegevens raadplegen op de pagina Privacybeleid.

Inhoud

De houder heeft de informatie, de multimedia-inhoud en het materiaal op de website verkregen uit bronnen die hij betrouwbaar acht, maar hoewel hij alle redelijke maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat de informatie op de website juist is, garandeert hij niet dat deze juist, volledig of actueel is. De herbergier wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor fouten of weglatingen in de informatie op de pagina’s van de website.

Het is verboden om via de Website illegale of ongeoorloofde inhoud, computervirussen of berichten die in het algemeen de rechten van de Eigenaar of derden aantasten of schenden, te verzenden of te versturen.

De inhoud van de Website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag in geen geval worden gebruikt of beschouwd als een aanbod tot verkoop, een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop of een aanbeveling tot het verrichten van enige andere transactie, tenzij uitdrukkelijk vermeld.

De herbergier behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website, links of informatie die via de website wordt verkregen, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten, te annuleren of te beperken.

De herbergier is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de informatie op de website.

Cookies beleid

U kunt alle informatie met betrekking tot het beleid inzake het verzamelen en verwerken van cookies raadplegen op de pagina Cookiesbeleid.

Links naar andere websites

De Eigenaar kan u door middel van links toegang verschaffen tot websites van derden met als enig doel u te informeren over het bestaan van andere informatiebronnen op het internet waar u nadere informatie over de Website kunt vinden.

Deze links naar andere websites zijn in geen geval een suggestie of aanbeveling voor u om de websites van bestemming te bezoeken, die buiten de controle van de Houder vallen, en de Houder is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte websites of voor het resultaat dat u verkrijgt door het volgen van de links. De herbergier is evenmin verantwoordelijk voor de links of koppelingen op de gelinkte websites waartoe hij toegang verleent.

Het plaatsen van de link impliceert in geen geval het bestaan van een relatie tussen de houder en de eigenaar van de site waarop de link is geplaatst, noch de aanvaarding of goedkeuring door de houder van de inhoud of diensten ervan.

Als u via een link op de Website naar een externe website gaat, dient u het eigen privacybeleid van die andere website te lezen, dat kan verschillen van dat van deze Website.

Affiliate links en gesponsorde advertenties

De Website biedt gesponsorde inhoud, advertenties en/of affiliate links aan.

De informatie die verschijnt in deze affiliate links of advertenties worden verstrekt door de adverteerders zelf, en de Eigenaar is niet verantwoordelijk voor eventuele onnauwkeurigheden of fouten in de advertenties, noch garandeert de Eigenaar op enigerlei wijze de deskundigheid, integriteit of verantwoordelijkheid van de adverteerders of de kwaliteit van hun producten en/of diensten.
Amazon Affiliates Wettelijke Mededeling

Als een Amazon Affiliate, verdien ik inkomsten uit in aanmerking komende affiliate aankopen.

Intellectueel eigendom

Alle rechten zijn voorbehouden.

Alle toegang tot deze Website is onderworpen aan de volgende voorwaarden: reproductie, permanente opslag en verspreiding van de inhoud of enig ander gebruik voor openbare of commerciële doeleinden is uitdrukkelijk verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Eigenaar.

Beperking van de aansprakelijkheid

De informatie en diensten die in de Website zijn opgenomen of via de Website beschikbaar zijn, kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. De herbergier brengt periodiek verbeteringen en/of wijzigingen aan in de informatie en/of de diensten die de herbergier te allen tijde kan aanbrengen.

De herbergier verklaart of garandeert niet dat de diensten of de inhoud ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn, dat gebreken gecorrigeerd zullen worden, of dat de dienst of de server die hem beschikbaar maakt vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten, niettegenstaande dat de herbergier alles in het werk stelt om dergelijke incidenten te vermijden.

De herbergier wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van onderbrekingen of storingen van de diensten of de op het internet aangeboden inhoud, ongeacht hun oorzaak. Evenzo is de houder niet verantwoordelijk voor netwerkstoringen, bedrijfsverlies als gevolg van dergelijke storingen, tijdelijke onderbrekingen van de elektriciteit of enige andere vorm van indirecte schade die kan worden veroorzaakt door oorzaken buiten de wil van de houder.

Voordat u beslissingen neemt en/of handelingen verricht op basis van de informatie op de Website, raadt de Eigenaar u aan de ontvangen informatie te controleren en te vergelijken met andere bronnen.

Recht op uitsluiting

De herbergier behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, op eigen verzoek of op verzoek van een derde, de toegang tot de Website en de aangeboden diensten te ontzeggen of in te trekken aan gebruikers die een van de voorwaarden van deze Wettelijke Notitie schenden.
Bevoegdheid

Op deze juridische mededeling is uitsluitend de Spaanse wetgeving van toepassing.

Neem contact op met

Als u vragen heeft over deze juridische verklaring of opmerkingen wilt maken over de Website, kunt u een e-mail sturen naar het volgende adres: [email protected]